حمیدرضا نوبخت

مدیر عامل

فاطمه کاظمی

مدیر تدارکات

شورش نظرگاهی

مدیر فنی و اجرایی

ناصر نوبخت

مدیر بازرگانی

سیامک قبادی

مدیر مالی