جعفر باقری

مدیر دفتر فنی کارخانه

حمیدرضا عمویی

طراح کارخانه

وحید صدیقی

شاپیست و مترور

فرزاد فروتن آملی

مدیر هماهنگی کارخانه

مصطفی علیزاده

کارشناس کنترل کیفی فاز2

سجاد اخوت

شاپیست و مترور

ناصر یوسف پور

مدیر کارخانه

نیما اردشیری

کارشناس کنترل کیفی فاز 1

رضا عمرانی

سرپرست تولید کارخانه 

روح الله ساداتی

مدیر تولید فاز1 کارخانه

جواد خانجانی

کارشناس کنترل پروژه کارخانه

سعید قبادی راد

مدیر هماهنگی کارخانه